Veiligheidsblad

 

SafestRustRemover


VOLGENS DE RICHTLIJN 1907/2006/EEG DATUM : 01 / 06 / 2010

Uitgave : 10/001 (vervangt alle voorgaande uitgaven) Revisie van 01/05/2009  

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUKT EN DE FIRMA

Scheikundige benaming: Chelator/detergent
Productie benaming: SafestRustRemover
Commerciële benaming: SafestRustRemover
Gebruik: Ontroester 
Identiteit van de firma: ULTRA ONE CORPORATION EUROPE N.V.
                                 HEIENDAALLAAN 11 B-1653 DWORP BELGIE
                                 TEL. +32(0)475 26 86 98 FAX. +32(0)2 791 56 24
                                 info@ultraonecorp.be
Telefoonnummer van het anti gif centrum : 070/245 245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

GHS Classificatie              Voorzorg.

P102  Buiten het bereik van kinderen houden

H320  milde oog irritatie

P301+P330+P312 na inslikken, twee glazen water geven en braken opwekken, een dokter bellen.

P305+P351+P338  Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

EG-Classificatie

Conform de EEG gevaarlijke stoffen- en preparatenrichtlijnen 67/548/EG en 1999/45/EG is dit product als niet gevaarlijk ingedeeld.
Belangrijkste risico's: geen
Specifieke risico's: geen
NFPA Rating( schaal 0-4): Gezondhed :1
                                          Vuur: 0
                                          Reactiviteit: 0

         

3.SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE COMPONENTEN

Gevaarlijke ingrediënten : geen

Klaar voor gebruik oplossing: (verdund met 4 delen water):

Water:   7732-18-5         89,4%

Gluconic acid: 526-95-4   1.4%

Acetic acid: 64-19-7          0.2%

Tri-basic ammonium citrate: 3858-72-8  9%

Chemische samenstelling:chelator/detergent

4. EERSTE HULP MAATREGELEN

*In geval van oogcontact : Onmiddellijk en langdurig spoelen met water
*In geval van huidcontact : Spoelen met water en zeep
*In geval van inname : 2 Glazen water laten drinken, doen braken door middel van een ipeca siroop of door twee vingers achteraan in de keel te

  plaatsen en dadelijk een  arts raadplegen. Nooit iets via de mond toedienen aan een bewusteloos persoon
*In geval van inhalatie : Geen.

5. BRANDBESTRIJDINGMAATREGELEN
*Geschikte blusmiddelen :Droge chemische, koolstof dioxide, schuim of water nevel.gebruik aangepaste blusmiddelen voor het omringende vuur

  (water oplossing) 
*Te mijden blusmiddelen : Geen bekend
*Speciale uitrusting voor brandweerlieden : Niets, gebruik steeds een autonoom beademingstoestel en de beschermende kledij voor vuur

  bestrijdingswerk.

6. MAATREGELEN IN GEVAL VAN VERSPREIDING OF LEK
*Persoonlijke voorzorgen : Draag een veiligheidsbril
*Milieuvoorzorgsmaatregelen : Niet nodig bij normaal gebruik.Kan normaal geloosd worden als 
  metaaldeeltjes uit het preparaat verwijderd zijn. 
*Reinigingsmethoden : Product opnemen met absorberend
  papier en de rest wegspoelen met water.

7. HANTERING EN OPSLAG*Hantering : Niet van toepassing
*Opslag : Koel, vorstvrij opslaan
*Te mijden verpakkingsmateriaal : Geen bekend

8.MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIKKE BESCHERMING
*Technische maatregelen: Geen speciale technische veiligheidsmaatregelen nodig.
*Controle parameters: geen
*Chemische Limiet Referentie: niet van toepassing
*Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Ademhalingswegen: geen
- Handen: geen
- Ogen: Veiligheidsbril met zijkleppen
- Huid: geen

*Hygiënische maatregelen: Niet eten, drinken en roken tijdens het werk.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN* Fysische toestand bij 20° c: Vloeibaar
*Kleur: Transparant tot Lichtbruin
*Geur: Zachte geur
*pH waarde: 6,0 +- 0,5
*Relatieve dichtheid: 1,03 ( Water = 1.0 )
*Vlampunt: Geen
*Auto ontbrandings temperatuur (°C): niet van toepassing
*Explosie eigenschappen: niet van toepassing
*Dampdruk( mmHg): niet van toepassing
*Damp densiteit (lucht=1): niet van toepassing
*Oplosbaarheid in water: volledig

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

*Stabiel bij normaal gebruik
*Te vermijden stoffen: geen bekend
*Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen bekend 

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Acute Toxiciteit: Niet Toxisch. De LD50 voor dit produkt is groter dan 2g/Kg
Acute Dermatologische Toxiciteit: Niet Toxisch. De LD50 voor dit produkt is groter dan 2g/Kg
Huid irritatie: Geen primaire huid irritant , Primaire Dermale Irritatie Index (PDII) : 0,9
Oog irritatie: niet-irriterend: MMTS: 0,0, geen irritatie werd waargenomen tijdens de studie
Tekens/symptomen van overdreven bloootstelling: Personen die gevoelig zijn aan detergenten kunnen een milde huiduitslag vertonen
Chronische toxiciteit: dit product is beschouwd als niet kankerverwekend door de NTP, IARC en OSHA.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
*Geen bij normaal gebruik

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING/LOZING

*Afval van de residuen / niet gebruikte middelen: Met veel water wegspoelen. Alle afval verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke

  en regionale voorschriften.
*Verontreinigde verpakking : Met water reinigen

14. INFORMATIE BETREFFENDE HET TRANSPORT
*Exacte naam voor versturen( DOT): compound reinigende vloeistof, niet schadelijk.
*UN/ID- nummer : Niet van toepassing
*Verpakkings groep: Niet van toepassing 
*Noodzakelijke etiketten : Niet van toepassing 


15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

GSH Classificatie:

Pictogrammen:

Signaal woord: Voorzorg.

Gevaren aanduidingen:

H320  milde oog irritatie

Voorzorgs aanduidingen:

P102  Buiten het bereik van kinderen houden

P301+P330+P312 na inslikken, twee glazen water geven en braken opwekken, een dokter bellen.

P305+P351+P338  Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

EG Guidelines classificagtie:

Geen medegedeeld
*Gevarensymbolen : N.v.t.
*Risicozinnen (R) : N.v.t.
*Risicozinnen (S) : N.v.t.

 

16. OTHER INFORMATION
*Historie:
-Datul eerste uitgave: 23/08/2011
-Versie : 4 ( 20/08/2015)
-Gerealiseerd door : BBK

This information is based on our present knowledge; however this shall not constitute a guarantee for any specific product features. No toxicity data are available on this specific formulation; this health hazard assessment is based on information that is available for its components.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

Great Stuff Award 2004

Tested & Approved by Hot Rod Magazine
Tested & Approved by Year One Magazine